1

Közzétételi lista

 

1. Felvételi lehetőségről szóló tájékoztató

Az iskola felvételi tájékoztatója a www.fayamszki.hu oldalon az alábbi linken található, melyet minden év októberében az intézmény frissít.


2. A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

A beiratkozás időpontja a 2021/2022-es tanévre

9. évfolyam: 2021. június 23. (szerda) 8 óra
13., 14. és 15. évfolyam: 2021. június 25. (péntek) 8 óra

Pótbeiratkozás 13., 14. és 15. évfolyamra: 2021. június 29. (kedd) 8 óra


Engedélyezett osztályok:

9. évfolyam: 0211-es kód 3 osztály, 108 fő
0212-es kód 1 osztály, 36 fő
13. évfolyam: gépjármű-mechatronikai technikus 32 fő
13. évfolyam: alternatív járműhajtási technikus 32 fő


3. Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is

Intézményünkben a középfokú oktatás és az első szakmához jutás ingyenes. Egyéb esetekben a díjfizetési kötelezettség megállapítása a törvényi szabályozások alapján, központi előírások szerint történik, melyet az iskola fenntartója határoz meg. Az idei tanévben 70'000 forint/félév.

4. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és ideje, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapítása, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai


Törvényességi ellenőrzés 2010 márciusa

A vizsgálat foglalkozott az iskola minőségirányítási működésével, a belső és külső mérési eredmények hasznosulásával, a szakképzés átalakulásának következményeivel, a könyvtár működésével.
„Az iskola nevelési programja előírásszerűen elkészült. (…) A Szervezeti és Működési Szabályzat kiválóan mutatja a jogszabályok változása szerinti folyamatos karbantartás jeleit. (…) A Fáy András Műszaki Szakközépiskolában rend, fegyelem, tisztaság és nyugalom uralkodik. (…) Oktató, nevelő munkájukban egységesen nagy szerepet szánnak a nevelésnek és a tanulói, szülői elégedettségnek. A törvényességet betartva, a vezetők a zömében lojális tantestület tagjait hagyják önállóan, a hagyományokat tisztelve, saját ütemük szerint, szabadon dolgozni. Ez a vezetési elvárás és módszer eredményezi a kiegyensúlyozott, nyugodt, „jól nevelt” iskolai légkör kialakítását, a szemmel láthatóan jó tanár-diák viszonyt.
Az iskola másik erős pontja a szakmai képzés, melyet az igényes szakembergárda és a példás külső szakmai kapcsolatok és szakmai együttműködések alapoznak meg. A szakmai elismerést azonban a szakmai tanárok többéves igényes, plusz, fejlesztő munkája alapozta meg.”


5. A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

Intézményünk 6:00 órától 22:00 óráig tart nyitva. Ettől eltérő nyitva tartás a tanítási szünetekben lehetséges.
 
Az intézményünkben tervezett események, rendezvények időpontját itt találhatják.

6. Pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai

2016-os tanfelügyelet:
A pedagógus a kerettanterv, a helyi tanterv alapján tarja óráit, egész évre tervez. Módszertani, pedagógiai felkészültsége kiváló, többek között kooperatív feladatokkal, IKT eszközök használatával, "ötujjas módszerrel" készteti tanítványait a tananyag befogadására. Differenciált feladatokkal segíti a tanulók haladását. A gyerekek megnyilvánulásait pozitívan fogadja, hiszen nagyon fontosnak tartja a pozitív megerősítést. Szülőkkel, kollégákkal nagyon jó kapcsolatot tart fenn. Tudását továbbképzéseken, előadásokon fejleszti. Osztályait jó közösséggé igyekszik kovácsolni, ezért rengeteg programot szervez számukra (színház, mozi, kirándulás).

 

7. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

 

8. A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége

 

9. Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

 

10. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

Tanév Lemorzsolódás Évismétlés
2011/2012 2,39% 2,82%
2012/2013 2,88% 4,42%
2013/2014 5,38% 6,66%
2014/2015 7,46% 4,88%
2015/2016 5,41% 5,12%
2016/2017 6,82% 5,71%
2017/2018 4,43% 3,61%
2018/2019 6,54% 7,32%
2019/2020 4,84% 4,44%

 

11. Az érettségi vizsgák átlageredményei - évenként feltüntetve
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

 

12. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

Iskolánk igyekszik mind a felzárkóztatásra, mind a tehetséggondozásra figyelmet fordítani. Ezért a gyerekek igényeinek, illetve a versenyek rendjének megfelelően tartunk foglalkozásokat.
Korrepetálásokat tartunk magyarból, történelemből, matematikából, angolból, németből, elektronika-elektrotechnikai mérésekből.
A jelentkezők számától függően tartunk emelt szintű érettségire való felkészítést angolból, matematikából, fizikából, testnevelésből.
Gyógytestnevelést, futball szakkört is tartunk.
Felkészítünk gyerekeket az Édes anyanyelvünk nyelvhasználati versenyre, Kazinczy-versenyre, Szakmai Érettségi Tárgyak Versenyére (SZÉTV), Országos Szakmai Tanulmányi Versenyre (OSZTV), a Szakmai Középiskolásokért Kulturális Egyesület különböző versenyeire (történelmi, honismereti versmondó, európai uniós), informatikai versenyre, Kengurura.
A korrepetálásokat, felkészítőket a gyerekekkel egyeztetett időpontban tartjuk a tanítási órák után (esetleg előtt), jelentkezni a tanév elején, vagy a verseny időpontjának megfelelően kell.

 

13. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

A házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó gyakorlás (készség- és képességfejlesztés), a tananyaghoz kapcsolódó ismeretek megszilárdítása és a következő óra anyagának előkészítése;

Az írásbeli és szóbeli házi feladatokat úgy kell meghatározni, hogy a felkészülés tárgyanként 30 percnél többet ne igényeljen egy átlagos tanulótól; a tanítási szünetek idejére a szokásos (egyik óráról a másikra esedékes) feladatokon túl nem kapnak sem szóbeli, sem írásbeli házi feladatot (kivéve a záróvizsgákra való felkészülést). A nagyobb házi feladatoknál (pl. esszé, mérési jegyzőkönyv stb.) a tanár megadja a határidőt, megkötheti a dolgozat formátumát, terjedelmét.

Az egész évfolyamot érintő felméréseket, ill. a kötelezően előírt témazáró dolgozatokat előre bejelentjük (legalább egy héttel előbb), illetve az osztály várható terhelésével egyeztetjük.
A témazárókor igazoltan hiányzó tanuló későbbi időpontban pótolja a dolgozatot.
Egy osztályban egy tanítási napon nem iratható kettőnél több tantárgyból dolgozat.
Minden írásbeli, szóbeli felelet jegyét be kell írni a naplóba.
A félévi és év végi értékelésnél súlyozott átlagot számolunk az alábbiak szerint:
– a szóbeli feleleteket és a röpdolgozatokat egyszeres szorzóval,
– a témazáró dolgozatokat 2-szeres szorzóval vesszük figyelembe az összegzésnél.
A dolgozatokat az év végéig meg kell őrizni, és ha a szülő kéri a megtekintést, lehetővé kell tenni.

 

14. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

Érvényes a jelenlegi 10.-12. és 14. (14.a, 14.b, 14.g) évfolyamra. A 9., 1/13., 2/14. (15.a) és 3/15. (15.b) évfolyam osztályozóvizsga anyaga megtalálható ITT.

Alternatív gépjárműhajtások - 15. évfolyam
Alternatív gépjárművek fenntartási feladatai - 15. évfolyam
Alternatív gépjárművek fenntartási gyakorlata - hibridtechnika - 15. évfolyam
Angol nyelv - 9.-12. évfolyam
Autóelektronikai diagnosztika - 14. évfolyam
Autóelektronika diagnosztikai gyakorlat - benzinbefecskendezés - 14. évfolyam
Autóelektronika diagnosztikai gyakorlat - diagnosztika - 14. évfolyam
Autóelektronika diagnosztikai gyakorlat - dízeltechnika - 14. évfolyam
Autóelektronika elmélete - 14. évfolyam
Autóelektronika gyakorlata - gépjármű-elektronika - 14. évfolyam
Autóelektronika gyakorlata - autóvillamosság - 14. évfolyam
Autóelektronika gyakorlata - autóelektronika - 14. évfolyam
Elektronika-elektrotechnika - 10.-13. évfolyam
Elektrotechnikai alapok - 15. évfolyam
Elektrotechnikai alapok és mérések gyakorlata - klímatechnika - 15. évfolyam
Elektrotechnikai alapok és mérések gyakorlata - autóelektronika - 15. évfolyam
Elektrotechnikai alapok és mérések gyakorlata - gépjármű-elektronika - 15. évfolyam
Etika - 12. évfolyam
Fizika - 9.-12. évfolyam
Foglalkoztatás I. - 14. évfolyam
Foglalkoztatás II. - 14. évfolyam
Gazdasági ismeretek - 14. évfolyam
Gépelemek - géptan - 10.-11., 13. évfolyam
Gépjármű-elektronikai mérések gyakorlat - klímatechnika - 15. évfolyam
Gépjármű-elektronikai mérések gyakorlat - autóelektronika - 15. évfolyam
Gépjármű-elektronikai mérések gyakorlat - gépjármű-elektronika - 15. évfolyam
Gépjárműszerkezetek - 15. évfolyam
Gépjármű szerkezettan - 13.-14. évfolyam
Gépjármű villamosságtan - 14. évfolyam
Informatika - 9.-10. évfolyam
Járműdiagnosztika - 14. évfolyam
Jármű diagnosztika és javítás - 14. évfolyam
Járműdiagnosztika gyakorlata - benzinbefecskendezés - 14. évfolyam
Járműdiagnosztika gyakorlata - diagnosztika - 14. évfolyam
Járműdiagnosztika gyakorlata - dízeltechnika - 14. évfolyam
Járműkarbantartás - 14. évfolyam
Járműkarbantartás gyakorlata - autóvillamossági gyakorlat - 14. évfolyam
Járműkarbantartás gyakorlata - nyomatékváltó szerelési gyakorlat - 14. évfolyam
Járműkarbantartás gyakorlata - periodikus karbantartási gyakorlat - 14. évfolyam
Karbantartási gyakorlatok - alapgyakorlat - 9. évfolyam
Karbantartási gyakorlatok - mechanikai mérések I. - 10. évfolyam
Karbantartási gyakorlatok - mechanikai mérések II. - 11. évfolyam
Karbantartási gyakorlatok - szerelési gyakorlat I. - 10. évfolyam
Karbantartási gyakorlatok – szerelési gyakorlat II. - 11. évfolyam
Karbantartási gyakorlatok – elektrotechnikai gyakorlat I. - 10. évfolyam
Karbantartási gyakorlatok – elektrotechnikai gyakorlat II. - 11. évfolyam
Karbantartási gyakorlatok - forgácsolási gyakorlat - 13. évfolyam
Karbantartási gyakorlatok - mechanikai mérések - 13. évfolyam
Karbantartási gyakorlatok - szerelési gyakorlat - 13. évfolyam
Karbantartási gyakorlatok - autóvillamossági gyakorlat - 13. évfolyam
Komplex természettudomány - 9. évfolyam
Korszerű járműtechnika - 15. évfolyam
Korszerű járműtechnika gyakorlat - benzinbefecskendezés - 15. évfolyam
Közlekedésgépész ismeretek - 12. évfolyam
Közlekedési ismeretek - 9., 13. évfolyam
Magyar irodalom - 9.-12. évfolyam
Magyar nyelv - 9.-12. évfolyam
Matematika - 9.-12. évfolyam
Mechanika - 9.-10., 13. évfolyam
Mérési gyakorlatok - elektrotechnikai mérések - 13. évfolyam
Mérési gyakorlatok - elektronikai mérések - 13. évfolyam
Mérési gyakorlatok - autóvillamossági mérések - 13. évfolyam
Mérési gyakorlatok - mechanikai mérések III. - 12. évfolyam
Mérési gyakorlatok – szerelési gyakorlat III. - 12. évfolyam
Mérési gyakorlatok - autóvillamossági gyakorlat - 12. évfolyam
Műszaki dokumentációs ismeretek - 15. évfolyam
Műszaki rajz - 9.-10., 13. évfolyam
Művészetek (vizuális kultúra) - 9., 11. évfolyam
Német nyelv - 9.-12. évfolyam
Szakmai ismeretek I. - 11. évfolyam
Szakmai számítások - 15. évfolyam
Szakmai matematika - 11. évfolyam
Szakmai szövegértés - 12. évfolyam
Technológiai alapismeretek - 9.-10., 13. évfolyam
Testnevelés - 9.-12. évfolyam
Történelem - 9.-12. évfolyam

 

15. Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014


16. A pályakövetés eredményei  

2019/2020-as tanév főiskola/
egyetem
OKJ-s
képzés
munka évismétlő osztály-
létszám
12.a 1 fő 15 fő 0 fő 1 fő 17 fő
12.b 0 fő 19 fő 2 fő 0 fő 21 fő
12.c 0 fő 20 fő 4 fő 0 fő 24 fő
12.d 3 fő 20 fő 1 fő 0 fő 24 fő
összesen: 4 fő 74 fő 7 fő 1 fő 86 fő

2018/2019-as tanév főiskola/
egyetem
OKJ-s
képzés
munka évismétlő osztály-
létszám
12.a 0 fő 14 fő 2 fő 1 fő 17 fő
12.b 0 fő 14 fő 3 fő 0 fő 17 fő
12.c 0 fő 19 fő 3 fő 0 fő 22 fő
12.d 2 fő 14 fő 1 fő 5 fő 22 fő
összesen: 2 fő 61 fő 9 fő 6 fő 78 fő

2017/2018-as tanév főiskola/
egyetem
OKJ-s
képzés
munka évismétlő osztály-
létszám
12.a 0 fő 13 fő 3 fő 0 fő 16 fő
12.b 0 fő 18 fő 2 fő 0 fő 20 fő
12.c 0 fő 19 fő 2 fő 1 fő 22 fő
12.d 3 fő 17 fő 2 fő 1 fő 23 fő
12.e 0 fő 17 fő 3 fő 0 fő 20 fő
összesen: 3 fő 84 fő 12 fő 2 fő 101 fő

2016/2017-as tanév főiskola/
egyetem
OKJ-s
képzés
munka évismétlő osztály-
létszám
12.a 2 fő 13 fő 3 fő 1 fő 19 fő
12.b 1 fő 15 fő 1 fő 2 fő 19 fő
12.c 2 fő 17 fő 3 fő 0 fő 22 fő
13.e 0 fő 19 fő 4 fő 0 fő 23 fő
összesen: 5 fő 64 fő 11 fő 3 fő 83 fő